Европейската комисия обяви Стратегия за свободен достъп до данни за Европа. В рамките ѝ е предвидено да се създаде общодостъпен портал, които да съдържа обединена информация от различни публични служби и администрации. Пример за такъв тип информация са географски, статистически, метеорологични данни, цифровизирани книги от библиотеките и др.

Понастоящем съществува голям обем публично достъпна информация, която обаче е разпокъсана, често достигането до нея е възпрепятствано от бюрократически спънки – различни такси, правила, неясноти касаещи повторното използване и т.н. Именно тези проблеми са поставени за разрешаване от новата стратегия. Част от планираните мерки, необходими за успешното изпълнение на стратегията са:

– превръщане в общ принцип на използването за стопанска или нестопанска цел на всички документи, направени обществено достояние от публичните органи, с изключение на защитените от авторско право на трета страна;

– установяване на принципа, че публичните органи не могат да налагат такси, които надвишават разходите, свързани с дадена заявка за достъп до информация (пределни разходи); това на практика означава, че по-голямата част от информацията ще бъде предоставяна (почти) безплатно, освен в надлежно обосновани случаи;

– установяване на задължение за предоставянето на информацията в общоизползваем и достъпен за машинен прочит формат, така че да е възможно действителното ѝ използване; въвеждане на регулаторен надзор за осигуряване прилагането на тези принципи;

– значително разширяване на обхвата на директивата с оглед включването за първи път на библиотеките, музеите и архивите; съществуващите правила от 2003 г. ще се прилагат за информацията, с която разполагат тези институции.

 

(източник – http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en)

ЕК първа ще даде добър пример, като даде достъп до данните си. Планирана е финансова помощ за изпълнение на стратегията в размер на 100 милиона евро за периода 2011-2013. Сумата може и да изглежда достатъчно голяма, но е незначителна спрямо очаквания принос от свободния достъп до данни – годишно около 40 милиарда евро за европейската икономика.

Новият портал в момента е в довършителен етап и планираното му представяне пред общността е за пролетта на 2012. Пример за такъв тип портал е http://data.gov.uk.

Повече информация за новата стратегия можете да намерите на тази страница – http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1524&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en.